.
Sydney, Australia, Royal Botanic Gardens pond

Sydney, Australia, Royal Botanic Gardens pond